Balans između vlasnika i korisnika autorskog dela

Balans između vlasnika i korisnika autorskog dela

23. septembra 2020.

Pojam „copyright“ odnosi se pre svega na autorska prava koju su u našoj zemlji regulisana Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Prema tom zakonu, autor je lice koje je stvorilo autorsko delo i kome po tom osnovu pripadaju moralna i imovinska prava.

Pojam „copyright“ odnosi se pre svega na autorska prava koju su u našoj zemlji regulisana Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Prema tom zakonu, autor je lice koje je stvorilo autorsko delo i kome po tom osnovu pripadaju moralna i imovinska prava.

Dakle, uređuju se prava autora književnih, muzičkih, umetničkih dela, prava proizvođača fonograma, videograma itd. Zakoni i drugi propisi ne smatraju se autorskim delima.

Važno je napomenuti i termin koji nije predmet gorepomenutog zakona ali svakako se tiče ove oblasti a to je „fair use“ ili poštena upotreba koji je nastao u SAD-u. Možemo reći da omogućuje ponovno upotrebu materijala koji su zaštićeni autorskim pravom bez traženja odobrenja od vlasnika.

Youtube je platforma koja svakodnevno prima ogroman broj zahteva za uklanjanje video zapisa zbog kršenja zakona o autorskim pravima. Ponekad se ti zahtevi odnose na video zapise čiji je zadržaj jasan primer poštene upotrebe, koji Youtube nastoji da zaštiti.

Kada govorimo o moralnim pravima autora jedno od najvažnijih je isključivo pravo da mu se prizna autorstvo na delu, pravo na naznačenje njegovog imena, pravo na zaštitu integriteta dela. Pod poslednjim se podrazumeva zaštita od izmene dela od strane neovlašćenih lica.

Autoru svakako pripada naknada za iskorišćavanje dela od strane drugog lica a autor se takođe može odlučiti da svoje delo da u zakup na određeno vreme u svrhu ostvarivanje imovinske koristi.
Ovim zakonom se uređuje i sudska zaštita u slučaju povrede prava ili ozbiljne pretnje da će pravo biti povređeno. Podnosi se tužba za naknadu neimovinske ili imovinske štete o kojoj odlučuje sud u svakom konkretnom slučaju, u hitnom postupku.

Prilikom procene da li postoje elementi poštene upotrebe, sud posebno obraća pažnju na količinu i značaj upotrebljenog dela u odnosu na ono koje je zaštićeno kao i to da li se koristi u komercijalne ili neprofitne svrhe. Svakako da se dela koja izvornom obliku daju novo značenje mogu smatrati poštenom upotrebom.

Istraživanja posvećena poštenoj upotrebi najčešće navode parodiju, komentare i kritiku kao njene primere, a takođe se mogu uvrstiti i materijali koji se koriste u obrazovne svrhe.

Tehnologija i internet su doprineli i bili olakšavajući faktor prilikom deljenja sadržaja, njegovog kopiranja i umnožavanja ali, čini se, bili i okidač za promenu svesti kod većine ljudi kada se radi o ovoj temi.

Najlakši primer su hip hop pesme koje se seku i prave se potpuno novi žanrovi ili editovanje videa da bi se izmenilo značenje originalnog.

Da zaključimo, potrebno je napraviti uravnotežen balans između prava koja ima vlasnik na osnovu svog autorskog dela i sa druge strane, prava korisnika koje to delo žele dalje da nadograđuju.  Njima se na taj način pruža mogućnost da iskažu svoju kreativnost, budu inovativni i prošire znanja o određenim temama.

Autorka: Lana Zdravković

Icon vector created by rawpixel.com – www.freepik.com

Sharing is caring!